Trần Văn Hợp

  • 46 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

PGS, Tiến sỹ, Phó Chủ Tịch hội gan mật VN
 
Dữ liệu đang được cập nhật
PGS, Tiến sỹ, Phó Chủ Tịch hội gan mật VN
 

Danh sách bác sĩ vừa xem