Đặng Trần Chiến

  • 42 năm kinh nghiệm

Giới thiệu

BS CKII (Bác sỹ chuyên khoa II), Thầy thuốc ưu tú
 

BS CKII (Bác sỹ chuyên khoa II), Thầy thuốc ưu tú

Thầy thuốc ưu tú
 

Danh sách bác sĩ vừa xem