Nhiễm nấm chromoblastomycosa, không đặc hiệu

Chromomycosis, unspecified

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ