Ban dạng lưới do ánh sáng

Actinic reticuloid

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ