Phá thai khác (Hoàn toàn hoặc chưa xác định rõ, gây biến chứng ra máu chậm và nhiều quá mức)

Other abortion (Complete or unspecified, complicated by delayed or excessive haemorrhage)

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ