Ăm mòn tổn thương 50-59% bề mặt cơ thể

Corrosions involving 50-59% of body surface

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ