Ăn mòn tổn thương 90% hoặc hơn, bề mặt cơ thể

Corrosions involving 90% or more of body surface

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ