business opportunity

albertstevenconsult@gmail.com

ngày gửi : 10:26 08/08/2019 Nhi
My name is Mr. Steven Albert, I'm a foreign investment management consultant , am representing the interest of Mr. A. S AlSayed and partners www.alsayedgroup.com who is ready to invest in any profitable business with good ROI .

I will be glad to hear from you on any potential opportunity for further discussion.

Call me on +1 (701) 4842612 or email me on : info@alliedinvestmentservices.org

Yours Sincerely,

Mr. Steven Albert.
Investment Manager.

Bình luận

Hỗ trợ Ecomedic | ngày gửi : 10:26 08/08/2019
Cảm ơn ban đã sử dụng dịch vụ của Ecomedic. Câu hỏi của bạn đã được gửi tới Đội ngũ Bác sĩ Ecomedic và sẽ sớm được phản hồi lại

Câu hỏi vừa xem

Tìm kiếm gần đây

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ