Bướu giáp lan toả (địa phương) –liên quan đến thiếu iod

Iodine-deficiency-related diffuse (endemic) goitre

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ