Biến đổi nhân cách kéo dài, không thể quy cho một tổn thương hay bệnh não

Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ