Yêu cầu phê duyệt hoàn tất.

Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến khách hàng sau khi tạo thành công bệnh viện trong vòng 30 phút.
Cảm ơn sự hỗ trợ !