Nếu bạn muốn thử nghiệm hệ thống EZ Clinic, dữ liệu được lưu trữ trong vòng một tháng

Lựa chọn phòng khám thật, dữ liệu được lưu trữ mãi mãi