Yêu cầu từ chối hoàn tất

Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến khách hàng .
Cảm ơn sự hỗ trợ !